Poziv za očitovanje zainteresirane javnosti oko ''Nacrta prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Nuštar'

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13 i 73/17) jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13 i 73/17) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javnih usluga u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/17).  Uredba je stupila na snagu 01. 11. 2017. godine. Sukladno tome, Općina Nuštar dužna je donijeti odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada osobito sadrži:

-  kriterij obračuna količine otpada,

-  standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada,

-  najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima,

-  obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,

-  područje pružanja javne usluge,

-  popis adresa reciklažnih dvorišta

-  odredbe o načinu provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom,

-  odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i sl.).

-  odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada,

-  odredbe o uvjetima za pojedinačno korištenje javne usluge,

-  odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge,

- odredbe o cijeni obvezne minimalne javne usluge,

-  način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

-  način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

-  odredbe o ugovornoj kazni.

 

Cilj Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Nuštar, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Nuštar uključi u pripremu konačnog Nacrta odluke provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Na taj se način želi upoznati javnost sa Nacrtom prijedloga odluke i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

 

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 24. siječnja 2018. godine.

 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

[email protected]