Odluka o raspodjeli financijskih sredstava predviđenih u Proračunu za 2017. godinu.

Na temelju raspisanog Natječaja za financiranje projekata i programa koje provode športske, civilne i nevladine udruge na području općine Nuštar, KLASA: 402-08/17-01/05; URBROJ: 2188/07-17-01/03 od dana 17. veljače 2017., i zapisnika Povjerenstva KLASA: 402-03/17-01/1; URBROJ: 2188/07-17-01/03, općinski načelnik donosi Odluku o raspodjeli financijskih sredstava predviđenih u Proračunu za 2017. godinu. Sredstva će se raspodijeliti na slijedeći način:

Šport

1.  NK Nosteria 129.000,00 kn

2.  NK Mladost Cerić 72.000,00 kn

3.  ŠRU Vuka Nuštar 7.000,00 kn

4.  ŠRU Mladost Cerić 7.000,00 kn

5.  Udruga Mažoretkinja 5.000,00 kn

6.  Stolno teniski klub "Nuštar" 7.000,00 kn

7.  SK Nosteria Nuštar 25.000,00 kn

8.  Aeroklub Fenix Cerić 18.000,00 kn

9. Odbojkaški klub Zrinski 20.000,00 kn

10. Općinski šahovski klub Nuštar 5.000,00 kn

 

Kultura

11. KUD Seljačka Sloga Nuštar 20.000,00 kn

12. KUD Slavko Mađer Cerić 20.000,00 kn

13. KUD Šandor Petefi Marinci 15.000,00 kn

14. Udruga za očuvanje tradicijskih ručnih radova „Vezilje“ Cerić 5.000,00 kn

15. Udruga ljubitelja i sakupljača starina Banovac 5.000,00 kn

 

Ostali

16. LD Srndać Marinci 5.750,00 kn

17. LU Rađenovci-Nuštar Nuštar 5.750,00 kn

18. LU Sokol Nuštar 5.750,00 kn

19. LD Vepar Cerić 5.750,00kn

20. Udruga veterana Domovinskog rata Cerić 6.000,00

21. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH  Nuštar 6.000,00 kn

 

Udruge će biti pisano obaviještene i pozvane na potpisivanje Ugovora. Rok za žalbu je 8 dana od dana donošenja Odluke. Žalba ne odgađa isplatu.