Javni natječaj za financiranje projekata i programa koje provode športske, kulturne i civilne udruge na području Općine Nuštar

Na temelju Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) i 45. članka Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije 12/09 i 04/13), Općinski načelnik raspisuje: Javni natječaj za financiranje projekata i programa koje provode športske, kulturne i civilne udruge na području Općine Nuštar

Općina Nuštar  poziva športske, kulturne i civilne udruge koje provode projekte/programe  na području Općine Nuštar da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga i opće dobro u zajednici.

 

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 495.000,00 kuna.

1. za športske udruge..................................360.000,00 kuna

2. za kulturne udruge.....................................55.000,00 kuna

3. za civilne udruge........................................80.000,00 kuna

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 130.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, počinje danas 17. veljače, a završava 19. ožujka 2017. godine.

 

Dokumentacija za provedbu Natječaja obuhvaća:

1.      tekst javnog natječaja,

2.      upute za prijavitelje,

3.      obrasce za prijavu projekta,

4.      obrazac  za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta i

5.      obrasce  za provedbu projekta i izvještavanje.

 

 

Obrasci za prijavu su:

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračuna programa ili projekta

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

Obrazac – Izjava o nekažnjavanju

Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)

Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta (ako je primjenjivo)

 

Obrasci za provedbu projekta su:

Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

( obrazac za 2017. godinu se podnosi do 31.01.2018. godine )

 

Tekst Natječaja s pripadajućim Obrascima nalazi se OVDJE